Regulamin sklepu internetowego https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl/

Sklep dostępny pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl prowadzony jest przez firmę Ineo Adrianna Sobol, prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252421703 oraz REGON 146330916
Adres poczty elektronicznej: biuro@adriannasobol.pl

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kalendarz – kalendarz elektroniczny dostępny na stronie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl.

Kod – literowo-cyfrowy kod umożliwiający dostęp Konsumentom do Platformy Szkoleniowej, przekazywany Konsumentowi drogą elektroniczną na podany przez Konsumenta adres e-mail oraz numer telefonu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Usługa Konsultacji – usługa konsultacji wykonana dla Konsumenta przez Specjalistę w całości z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych.

Szkolenie Online – usługa spersonalizowanego, tematycznego szkolenia, wykonanego przez Specjalistę dla Konsumenta w formie wideo, poświęconego tematom z zakresu ochrony zdrowia i wsparcia psychicznego pacjentów przewlekle chorych i osób z ich otoczenia.

Platforma Szkoleniowa – platforma internetowa dostępna na stronie pod adresem: https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl, umożliwiająca dostęp Konsumentom do Szkoleń Online.

Specjalista – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w danej dziedzinie, uprawniające ją do prowadzenia Konsultacji i Szkoleń Online.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl

Sprzedawca – Ineo Adriann Sobol, ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.

Usługa Konsultacji – usługa konsultacji wykonana dla Kupującego przez Specjalistę w całości z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych.

Usługodawca – dostawca Usług Konsultacji Online i Szkoleń Online: Ineo Adriann Sobol, ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca transakcje za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez Ineo Adriann Sobol, za pośrednictwem Sklepu internetowego i Platformy Szkoleniowej dostępnych pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży Towaru

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Kupujący może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia przez sklep internetowy.
 4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Cena za Towar uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 6. O łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na Towar, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy na adres e-mail Kupującego wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

§ III
Sposoby płatności

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność za Towar i Szkolenie Online poprzez serwis Przelewy24,
  b) za Konsultację Online płatność poprzez serwis Przelewy 24.

§ IV
Terminy płatności za Towar, Szklenie Online lub Usługę Konsultacji

 1. Kupujący dokonuje płatności przed realizacją zamówienia na Towar, Szkolenie Online lub Usługę Konsultacji.

§ V
Sposoby dostawy Towaru

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
  • Poczta Polska
  • Kurier DPD
  • Kurier InPost
 2. Dostawa towaru odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Koszt dostawy – 15 pln.

§ VI
Termin dostawy Towaru

 1. Dostawa Towaru odbywa się w ciągu 4 dni roboczych

§ VII
Warunki zawierania umowy i sposób realizacji Usługi Konsultacji

 1. Cena i warunki świadczenia Usługi Konsultacji dostępne są na stronie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że Usługa Konsultacji zostanie wykonana przez Specjalistę.
 3. Do korzystania z Usługi Konsultacji niezbędne jest:
  a) posiadanie przez Konsumenta dostępu do Internetu,
  b) posiadanie przez Konsumenta któregoś z urządzeń typu: komputer, tablet, smartfon,
  c) posiadanie adresu email,
 4. Zamawianie Usługi Konsultacji odbywa się poprzez wybranie Specjalisty i ustalenie dogodnego terminu w Kalendarzu.
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi po dokonaniu płatności zgodnie z zasadami przewidzianymi w § III i § IV.
 6. Po dokonaniu rezerwacji i płatności Klient otrzymuje mailem potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem do spotkania na platformie Google Meet.
 7. Kupujący otrzymuje mailem przypomnienie o zamówionej Usłudze Konsultacji 1 godzinę przed terminem świadczenia Usługi Konsultacji.
 8. Aby rozpocząć świadczenie Usługi Konsultacji Kupujący powinien uaktywnić otrzymany link zgodnie z terminem rozpoczęcia zarezerwowanej Usługi Konsultacji.
 9. Czas trwania Usługi Konsultacji wynosi 55 min.
 10. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi Konsultacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Kupującemu zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Usługi Konsultacji lub zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od wyrażenia przez Kupującego takiej woli.
 11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi Konsultacji jeżeli uzna, że:
  a) nie posiada odpowiednich kompetencji, aby świadczona Usługa Konsultacji zaspokoiła potrzeby Kupującego
  b) Uzna drogę komunikacji elektronicznej za nieadekwatną do faktycznych potrzeb Kupującego.
 12. W przypadku odmowy świadczenia Usługi Konsultacji z wyżej wymienionych powodów, Konsument otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego została zrealizowana płatność za Usługę Konsultacji.
 13. W przypadku, kiedy Usługa Konsultacji zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy Kupującemu nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

§ VIII
Warunki zawierania umowy sprzedaży Szkoleń Online

 1. Cena, okres ważności Kodu i szczegółowy opis Szkoleń Online dostępne są na stronie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl/sklep w opisie każdego szkolenia.
 2. Sprzedawca oświadcza, że Szkolenia Online zostały przygotowane i wykonane przez Specjalistę.
 3. Do korzystania ze Szkoleń Online niezbędne jest:
  a) posiadanie przez Kupującego dostępu do Internetu,
  b) posiadanie przez Kupującego któregoś z urządzeń typu: komputer, tablet, smartfon,
  c) posiadanie adresu email oraz telefonu.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu płatności zgodnie z zasadami przewidzianymi w § III i § IV.
 5. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzymuje na podany adres e-mailowy i numer telefonu Kod uprawniający do odtworzenia Szkolenia Online na Platformie Szkoleniowej.
 6. Aby rozpocząć Szkolenie Online Kupujący powinien uaktywnić otrzymany Kod zgodnie z instrukcjami przesłanymi drogą e-mailową. Kupujący nie ma możliwości pobrania Szkolenia Online.
 7. Szkolenia Online, do których Kupujący otrzymuje dostęp są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, które nie zamieszkują z Kupującym w jednym gospodarstwie domowym lub nie są jego rodziną lub opiekunem, wspierającym Kupującego.
 8. W czasie określonym w opisie Szkolenia Online Usługodawca udziela Kupującemu ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do treści wideo umieszczonych na Platformie Szkoleniowej. Z wyjątkiem określonych powyżej praw, Kupujący nie uzyskuje żadnych innych praw.
 9. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać uzyskanego dostępu do Szkolenia Online w celu publicznego rozpowszechniania.

§ IX
Prawo odstąpienia od umowy zakupu Towaru

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@adriannasobol.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul.Naruszewicza 8 m. 4
 4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m 4
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towar będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ X
Reklamacja Towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za dostarczony Towar wobec Kupującego z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) wysłana pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m 4
  lub
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@adriannasobol.pl
  lub
  c) telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Kupującego,
  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Kupującego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa Towaru, wymiana Towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy sprzedaży o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Kupującego.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m. 4

§ XI
Prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi Konsultacji

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy nie później niż 48 godzin przed terminem jej wykonania.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać mailem (tym samym, jaki został zarejestrowany podczas zamawiania Usługi Konsultacji)
 4. Usługodawca zwróci Konsumentowi kwotę za niezrealizowaną Usługę Konsultacji na rachunek bankowy, z którego tę kwotę otrzymał w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

§ XII
Reklamacja Usługi Konsultacji

 1. Reklamacja na wykonaną Usługę Konsultacji wraz z uzasadnieniem powinna być dostarczoną Usługodawcy 14 dni od dnia świadczenia Usługi Konsultacji w następujący sposób:
  a) wysłana pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  Ul. Naruszewicza 8 m 4
  lub
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@adriannasobol.pl
  lub
  c) telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370
 2. Usługodawca odniesie się do otrzymanego zawiadomienia w terminie nie dłuższym niż 14 od jego otrzymania.

§ XIII
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia Online

 1. Odtwarzając po raz pierwszy Szkolenie Online Kupujący, będący Konsumentem zgadza się na to, że Szkolenie Online zostanie mu udostępnione przed upływem okresu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 2. Szkolenie Online zostanie udostępnione Konsumentowi po tym, jak cena Szkolenia Online zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu lub koncie bramki płatniczej poprzez udostępnienie mu Kodu.
 3. Jeżeli Szkolenie Online zostanie odtworzone przez Konsumenta w okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. W przypadkach innych niż te, o których mowa powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać mailem (tym samym, jaki został zarejestrowany podczas zamawiania Szkolenia Online).
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę za niezrealizowane Szkolenie Online na rachunek bankowy, z którego tę kwotę otrzymał w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

§ XIV
Reklamacja Szkolenia Online

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za dostarczone Szkolenie Online wobec Kupującego z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Szkolenie Online bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) wysłana pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m 4
  lub
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@adriannasobol.pl
  lub
  c) telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Kupującego,
  b) nazwę Szkolenia Online oraz datę zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Kupującego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy sprzedaży o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Kupującego.

§ XV
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ XVI
Dane osobowe

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Kupującym.

§ XVII
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelka zawartość strony internetowej https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl i Platformy Szkoleniowej jest chroniona zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność Sprzedawcy.
 2. Przyznanie Kupującemu dostępu do Szkolenia Online nie stanowi przyznania mu żadnych praw związanych z utrwalaniem, wyświetlaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem formy, wizerunku, przedstawień lub zapisów obrazu i dźwięku dotyczących osoby (osób) występujących w treściach cyfrowych udostępnianych w ramach Szkolenia Online ani ich imion, nazwisk lub stopni naukowych, w tym ich przetwarzaniem i włączaniem do utworu audiowizualnego lub w jakichkolwiek innych celach marketingowych. Wszelkie takie użycie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ XVIII
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany
Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.