Sklep dostępny pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl prowadzony jest przez firmę Ineo Adriann Sobol, prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252421703 oraz REGON 146330916
Adres poczty elektronicznej: biuro@adriannasobol.pl

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba
fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży
Usługa – usługa konsultacji psychologicznej, której celem jest pomoc psychologiczna, wykonana dla Konsumenta przez Psychologa w całości z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych.
Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
Kalendarz – kalendarz elektroniczny dostępny na stronie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
Sprzedawca – Ineo Adriann Sobol, ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.
Usługodawca – dostawca usługi konsultacji psychologicznej: Ineo Adriann Sobol, ul. Adama Naruszewicza 8 m 4, 02-627 Warszawa, NIP 5252421703 oraz REGON 146330916.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 poz. 827)

§ I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez Ineo Adriann Sobol, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży Towaru

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Konsument może składać zamówienia na Produkty lub usługi dostępne w asortymencie Sklepu internetowego https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod: Przez sklep, pocztę e-mail, telefon, rezerwację Usługi w Kalendarzu.
 4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu.
 5. Cena z towar oraz usługę uwidocznione na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatki.
 6. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia na towar, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III
Sposoby płatności

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność za Towar poprzez serwis Przelewy 24,
  b) za świadczenie Usługi: płatność przelewem, płatność poprzez serwis Przelewy 24,
 2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m 4
  Bank Millennium 38 1160 2202 0000 0003 8905 9748

§ IV
Terminy płatności za Towar lub Usługę

 1. Konsument dokonuje Płatności przed realizacją zamówienia na Towar lub Usługę.

§ V
Sposoby dostawy Towaru

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
  • Poczta Polska
  • Kurier DPD
  • Kurier InPost
 2. Dostawa towaru odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Koszt dostawy – 15 płn.

§ VI
Termin dostawy Towaru

 1. Dostawa Towaru odbywa się w ciągu 4 dni roboczych

§ VII
Warunki zawierania umowy i sposób realizacji Usługi

 1. Cena i warunki świadczenia Usługi dostępne są na stronie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 2. Sprzedawca zobowiązuje się, że usługa zostanie wykonana przez uprawnionego do wykonywania zawodu Psychologa.
 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest:
  a) posiadanie przez Konsumenta dostępu do Internetu,
  b) posiadanie przez Konsumenta któregoś z urządzeń typu: komputer, tablet, smartfon,
  c) posiadanie adresu email,
 4. Zamawianie Usługi odbywa się poprzez wybranie Psychologa i ustalenie dogodnego terminu w Kalendarzu.
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi po dokonaniu płatności zgodnie z zasadami przewidzianymi w § III i § IV.
 6. Po dokonaniu rezerwacji i płatności Konsument otrzymuje mailem potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem do spotkania na platformie Google Meet.
 7. Konsument otrzymuje mailem przypomnienie o zamówionej Usłudze 1 godzinę przed terminem świadczenia Usługi.
 8. Aby rozpocząć świadczenie Usługi Konsument powinien uaktywnić otrzymany link zgodnie z terminem rozpoczęcia zarezerwowanej Usługi
 9. Czas trwania Usługi: 55 min.
 10. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Konsumentowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Usługi lub zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od wyrażenia przez Konsumenta takiej woli.
 11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi jeżeli uzna, że:
  a) nie posiada odpowiednich kompetencji, aby świadczona Usługa zaspokoiła potrzeby Konsumenta
  b) Uzna drogę komunikacji elektronicznej za nieadekwatną do faktycznych potrzeb Konsumenta.
 12. W przypadku odmowy świadczenia Usługi z wyżej wymienionych powodów, Konsument otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego została zrealizowana płatność za Usługę.
 13. W przypadku, kiedy Usługa zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy Konsumentowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

§ VIII
Prawo odstąpienia od umowy zakupu Towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@adriannasobol.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul.Naruszewicza 8 m. 4
 4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m 4
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towar będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ IX
Reklamacja Towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za dostarczony Towar wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) wysłana pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  Ul. Naruszewicza 8 m 4
  lub
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@adriannasobol.pl
  lub
  c) telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Konsumenta,
  b) nazwę Towar lub usługę oraz datę zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy:
  Ineo Adrianna Sobol
  02-627 Warszawa
  ul. Naruszewicza 8 m. 4

§ X
Prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy nie później niż 48 godzin przed terminem jej wykonania.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać mailem (tym samym, jaki został zarejestrowany podczas zamawiania Usługi)
 4. Usługodawca zwróci Konsumentowi kwotę za niezrealizowaną Usługę na rachunek bankowy, z którego tę kwotę otrzymał w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

§ XI
Reklamacje Usługi

1.Reklamacja na wykonaną Usługę wraz z uzasadnieniem powinna być dostarczoną Usługodawcy14 dni od dnia świadczenia Usługi w następujący sposób:
a) wysłana pocztą na adres: Ineo Adrianna Sobol
02-627 Warszawa
Ul. Naruszewicza 8 m 4
lub
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@adriannasobol.pl
lub
c) telefonicznie, pod numerem: 601202071; 793553370

Usługodawca odniesie się do otrzymanego zawiadomienia w terminie nie dłuższym niż 14 od jego otrzymania.

§ XII
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ XIII
Dane osobowe

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

§ XIV
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany
Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

PLATFORMA SZKOLENIOWA