Psychoonkolog - Psychoterapeuta

Psycholog-Psychoonkolog

Psychoterapeuta-Psychoonkolog

Psycholog-Psychotraumatolog

Psychoterapeuta-Terapeuta traumy

Logoterapeuta- Psychoterapeuta (w takcie szkolenia)

Dietetyk kliniczny-Psychodietetyk

Psycholog- Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)