Psychoonkolog - Psychoterapeuta

Psycholog-Psychoonkolog

Psychoterapeuta-Psychoonkolog

Psycholog-Psychotraumatolog

Psychoterapeuta-Terapeuta traumy

Psychoonkolog-Logoterapeuta

Dietetyk kliniczny-Psychodietetyk